Suivez mes commentaires sur l'actualité de la justice et des barreaux

De advocatenakte: vooral een mooie overwinning

Op een colloquium dat in 2005 door verschillende balies werd georganiseerd, ontsproot de idee om aan bepaalde advocatenakten een versterkt rechtsgevolg te geven. Inmiddels zagen de twee eerste toepassingen hiervan het daglicht.

 

De wet van 29 april 2013 verleent bijzondere bewijswaarde aan een onderhandse akte als de advocaten van de partijen die mee ondertekenen. Daardoor stellen advocaten zich borg voor de identiteit van de partijen, garanderen ze dat die effectief de akte ondertekenden en akkoord gaan met de inhoud. Discussie achteraf wordt zo uitgesloten.

De wet van 23 mei 2013 geeft verjaringsstuitende werking aan de ingebrekestellingsbrieven ondertekend door een advocaat, gerechtsdeurwaarder of afgevaardigde van een representatieve werknemersorganisatie (die in rechte kan optreden krachtens artikel 728, § 3 Ger. W.). Om te voorkomen dat een schuldenaar opzettelijk te lang wacht met betalen en zo de zaak doet verjaren, is een schuldeiser bijna verplicht om te dagvaarden, omdat dat de verjaring onderbreekt. Dankzij de nieuwe wet behoort die absurde situatie tot het verleden.

 

Kritiek

Kritische geesten vinden terecht dat de onderhandse akte gebaat was geweest met een eenvoudige homologatie. Ook de motivatie waarom de verjaringsstuitende ingebrekestelling per se moest worden uitgebreid tot vakbondsvertegenwoordigers is onvoldoende en de duur van de verjaringsstuiting (maximaal één jaar) zal wellicht soms tekortschieten. Ten slotte impliceert het gebruik van de nieuwe instrumenten grote verantwoordelijkheden voor de advocaat.

 

Of geen kritiek?

In ons beroep moeten we verantwoordelijkheid nemen en alle wetten zijn steeds de uitkomst van compromissen. Waarom zouden wij hier dan niet bekwaam genoeg zijn om een correct contract of een ingebrekestelling te redigeren en onze cliënten daarover juist te informeren? Advocaten getuigen ook hier van hun kunde en bewijzen dat zij rechtszekerheid mee waarborgen. Door onnodige, dure en eindeloze procedures te helpen vermijden, stimuleren ze tevens de welvaart en het welzijn van de burgers.

Laten we daarom bovenal verheugd zijn over de twee bijkomende mogelijkheden – die bovendien onze tussenkomst stroomopwaarts in het geschil verantwoorden – om onze cliënten van dienst te zijn. Ze tonen bovendien aan dat een advocaat niet uitsluitend optreedt bij rechtszaken, maar eveneens (preventief) raad geeft, bemiddelt en zijn cliënten zowel beroepshalve als privé bijstaat.

Een advocaat, beter vroeg dan laat. Meer dan ooit.

 

Lire l'article en français

Article par dans la revue de l'O.V.B. "AdRem" d'octobre 2013